Опубликовано

Перерозподіл азоту у протеїновому комплексі рослини злакових культур

Сполуки азоту життєво необхідні ж для рослинного, так і для тваринного організму. У рослинний організм вони надходять з Грунту у вигляді азотних солей (нітратних і аміачних). Подальший їх метаболізм — це складний процес у якому нітрати займають важливе місце. Але їх кількість не повинна перевищувати встановлених допустимих рівнів. Нажаль не всі нормативні документи нормують ці токсичні речовини, а ті у яких введене значення показників нітрати та нітрити інформують, що максимально допустимі рівні цих речовин у кормах для сільськогосподарських тварин та птиці не повинні перевищувати 500 мг/кг і 10 мг/кг.

У рослинах нітрати відновлюються до нітритів. У цьому процесі беруть участь різні елементи (молібден, залізо, мідь, марганець), а також витрачається значна кількість енергії, джерелом якої є вуглеводи. Нітрити присутні у рослинах характеризуються накопичувальною властивістю і пригнічувальною дією на ріст. Основна їх частина піддається подальшим перетворенням і переходить в аміак (NНз). Саме цю сполуку окремі вчені називають альфою і омегою у харчуванні рослин. Нітрити — утворюються з нітратів і їх вміст залежить від вмісту останніх у рослині. Тому допустимий рівень у рослині відповідає такій кількості нітратів при якій іон NO2 відновлюється у високо реакційні сполуки окису NO і двоокису NO2. читати далі “Перерозподіл азоту у протеїновому комплексі рослини злакових культур” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Ефективність застосування позакореневих підживлень азотним добривом карбамід у системі удобрення сої

Потенційні можливості сої в накопиченні великої кількості високоякісного білка роблять її досить перспективною для України, тому необхідно щорічно не тільки розширювати площі цієї цінної культури, а й створювати та впроваджувати нові високопродуктивні сорти інтенсивного типу і адаптивні сортові технології їх вирощування [1, 2]. читати далі “Ефективність застосування позакореневих підживлень азотним добривом карбамід у системі удобрення сої” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Формування екологічно стійких агрофітоценозів люцерни посівної залежно від умов вирощування

Оскільки багаторічним бобовим травам належить провідна роль у польовому кормовиробництві, особливу увагу приділяють удосконаленню технологічних заходів їхнього вирощування, зокрема люцерни посівної, як більш врожайної та тривалого використання культури. Зокрема, завдяки добре розвиненої і глибоко розташованої кореневої системи люцерни посівної значно поліпшується структура і хімічний склад ґрунту та його поживність, що є одним із факторів біологізації землеробства в отриманні екологічно чистої рослинницької продукції у сівозміні [4]. читати далі “Формування екологічно стійких агрофітоценозів люцерни посівної залежно від умов вирощування” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Агроекологічні аспекти технології вирощування насіння нових сортів бобових трав в умовах Лісостепу та Полісся України

У землеробстві різних країн світу найбільш поширеними кормовими культурами, які вирішують проблему збільшення виробництва рослинного білка та підвищення родючості ґрунтів є бобові трави, особливо люцерна посівна та конюшина лучна [1]. Серед багаторічних бобових трав найбільш поширена люцерна, яка вважається культурою Степу, де частка її посівів становить 70 — 75 %. Понад 50 % площ трав люцерна займає в Лісостепу, 1520 % на Поліссі. Конюшина лучна доповнює люцерну там, де останню не вдається вирощувати [2]. Конюшина повзуча та гібридна, лядвенець рогатий мають важливе значення в кормовому балансі всіх поліських, західних та більшості лісостепових областей. Ці культури в більшості використовують для створення культурних пасовищ та сінокосів.

Аналіз ринку насіння багаторічних трав показує, що до 1990 року укісні площі багаторічних трав становили 4,5-5,0 млн га у польовому кормовиробництві [2, 3]. Це майже половина площ кормових посівів. За останні двадцять років площі посівів багаторічних бобових трав скоротились в 2,5-3,0 рази до 1,5 млн га із-за значного зниження потреби в кормах для тваринництва, поголів’я ВРХ якого за цей період скоротилось в 4,6 рази, в т.ч. корів у 2,5 рази.

Дослідженнями Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН встановлено, що врожаї насіння бобових трав у значній мірі залежать від екологічних факторів (52-75 %), частка хвороб і шкідників (10-15 %), сортів (15-25 %).

Високі і стабільні за роками врожаї насіння багаторічних бобових трав можна отримати лише тоді, коли на насіннєвих посівах застосовують весь комплекс сучасних технологічних прийомів, розроблених із врахуванням біологічних особливостей насіннєвих рослин цих видів. Виключення хоч би однієї із передбачених операцій веде до суттєвого зниження насіннєвої продуктивності бобових трав.

Технологічні прийоми вирощування насіннєвої люцерни за своєю значимістю визначені в наступному порядку: розміщення посівів, система удобрення, боротьба із шкідниками, хворобами та бур’янами, покращення умов запилення, вибір сорту, норма висіву та ширина міжрядь, тип ґрунту, спосіб збирання врожаю насіння [6, 7, 8].

За умов розвитку ринкової економіки значення сортового насінництва важко переоцінити. Насінництво повинно забезпечити прискорене розмноження нових високопродуктивних адаптивних сортів та гібридів вітчизняної селекції. Від нього залежить підвищення конкурентоздатності технологій їх вирощування та ефективність сільськогосподарського виробництва.

Метою проведених експериментів була розробка нових і вдосконалення існуючих технологій вирощування бобових трав, вивчення раціонального удобрення насіннєвих посівів мінеральними, вапняковими, водорозчинними добривами, створення оптимальної площі живлення рослин шляхом регулювання густоти насіннєвого травостою з допомогою способів і норм висіву, а також деякі прийоми сортової агротехніки.

Методика досліджень. Досліди проводили у дослідному господарстві «Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у сівозміні відділу насінництва та трансферу інновацій протягом 2000-2017 рр. Ґрунти сірі лісові, що характеризуються такими показниками: рН — 4,8-5,2; в орному шарі ґрунту (0-20 см) вміст гумусу становить 1,91-2,40 %, рухомих форм фосфору за Чириковим і калію відповідно 15-19; 10,3-12,5 мг на 100 г ґрунту.

Облікова площа ділянок 25-50 м2, кількість повторень 3-4 рази.

Висівали зареєстровані та перспективні сорти конюшини лучної Анітра, Спарта, Політанка, люцерни посівної Синюха, Реґіна, Росана, конюшини повзучої Даная, конюшини гібридної Рожева 27, Вілія, лядвенцю рогатого Аякс, Гелон, козлятнику східного Кавказький бранець, буркуну білого Еней. Покривною культурою для них був ярий ячмінь зареєстрованих сортів Рось, Лофант, Армакс, Сварог з нормою висіву 3 млн схожих насінин. Норма висіву бобових трав, де вивчали інші елементи технології вирощування люцерни посівної — 8 кг/га, конюшини лучної — 12 кг/га, конюшини повзучої і гібридної — 7 кг/га, лядвенцю рогатого — 8-10 кг/га.

Агротехніка, крім варіантів, які вивчали у дослідах, загальноприйнята для умов зони.

Результати досліджень.

Дослідження Інституту кормів та сільського господарства Поділля показали, що для підвищення врожаїв насіння бобових трав необхідно правильно розміщати насіннєві посіви, закладати їх у спеціальних сівозмінах. Трави, насіння яких отримують тільки один рік (конюшина лучна, повзуча та гібридна) розміщати в польових сівозмінах. Люцерну, лядвенець, еспарцет піщаний, які використовують 2-4 роки, висівати в полях спеціальних насінницьких сівозмін, що сприяло росту насіннєвої продуктивності цих культур на 18-25 %. Козлятник східний, який використовують на насіння 8 і більше років та буркун білий, який може засмічувати ґрунт висівати у вивідних полях насінницьких сівозмін.

Бобові трави висівали традиційним способом під ярий ячмінь зразу ж після його посіву.

Покривна культура охороняє підсів від бур’янів, вітрів, холоду та спеки. При цьому конюшина лучна, повзуча та гібридна становлять більшу конкуренцію покривній культурі, ніж люцерна і особливо лядвенець рогатий та буркун білий [4, 5]. Тому норму висіву покривної культури відповідно для люцерни посівної та лядвенцю рогатого необхідно знижувати на 40-50 % до 2,5-3,0 млн схожих насінин на гектар. За результатами наших досліджень у зоні конюшиносіяння, якою є Лісостеп України, основною покривною культурою для всіх видів конюшини є ячмінь ярий з нормою висіву 2,83,2 млн схожих насінин.

Поряд з ячменем ярим хорошою покривною культурою для бобових трав є однорічні трави на корм за умови збирання їх не пізніше початку колосіння злаків і заввишки не більше 50 см, що забезпечило врожай насіння люцерни посівної в перший рік користування 283 кг/га, у другий рік користування 237 кг/га, що на 63 і 69 кг/га більше порівняно з посівом під покрив ячменю ярого на зерно і без покриву. При цьому весняний посів під покрив вівсяно-вико-горохової суміші був продуктивнішим порівняно з чистим безпокривним посівом навесні чи влітку по чорному пару чи після збирання однорічних трав. При цьому безпокривні посіви люцерни посівної, лядвенцю рогатого та буркуну білого в значній мірі пригнічувались бур’янами в перший рік життя порівняно з підпокривними посівами трав, незважаючи на застосування гербіцидів, що в кінцевому результаті знижувало насіннєву продуктивність цих культур у перший та другий рік користування відповідно на 18-25; 10-14 %.

При вивченні різних способів посіву люцерни посівної, найбільш ефективним був черезрядний з міжряддям 30 см та нормою висіву 4,5 млн/га, що забезпечило в середньому за 2008-2010 рр. урожай насіння 297 кг/га, що на 39 та 24 кг/га більше порівняно із суцільним рядковими посівом (М -15 см) чи стрічковим (М — 15-30 см).

За результатами досліджень, проведеними в 2010-2017 рр. найбільш ефективним способом посіву конюшини лучної під покрив ярого ячменю був звичайний рядковий із міжряддям 15 см та нормою висіву 7 млн схожих насінин на 1 га, що забезпечило урожай насіння 429 кг/га. Стрічковий (М — 15-30 см) та черезрядний (М — 30 см) способи посіву є менш ефективними і знижували цей показник на 15-18 відсотків.

Складність вирощування конюшини повзучої, конюшини гібридної, лядвенцю рогатого на насіння пояснюється з одного боку їх біологічними особливостями — повільний ріст і розвиток у рік посіву, схильність до вилягання, нерівномірність дозрівання і осипання насіння.

Результати дослідів свідчать про значну залежність врожайності насіння цих культур від способів та норм висіву.

Конюшина повзуча сорту Даная у суцільних посівах (М — 15 см) забезпечує урожайність вищу, ніж у широкорядних (М — 45 см) на 92 кг/га. При цьому найбільш оптимальною нормою висіву є 5-6 кг/га або 7-8 млн схожих насінин на 1 га.

Найбільш оптимальною нормою висіву конюшини гібридної в умовах Лісостепу України є 12 млн схожих насінин на 1 гектар (8,4 кг/га), що забезпечує найвищий врожай насіння в першому укосі (300-350 кг/га).

Високоефективним є сумісне вирощування конюшини гібридної на насіння (5,6 кг/га) з тимофіївкою лучною (1,0 кг/га) або тонконогом лучним (1,2 кг/га), внаслідок чого рослини конюшини підтримуються злаковими травами і не вилягають. У цих умовах формується найвищий врожай насіння конюшини гібридної, який на 41-85, 72-93 кг/га вище порівняно з чистим посівом при врожаї на контролі 248 кг/га. Із способів посіву найбільш ефективним є суцільний із міжряддям 15 см. У широкорядних і черезрядних посівах спостерігається зниження насіннєвої продуктивності конюшини гібридної на 32,3-44,4 %.

Лядвенець рогатий формує практично однаковий урожай як у широкорядних (М — 45 см) так і в суцільних посівах (М — 15 см). Проте необхідно надавати перевагу суцільним посівам на насіннєві цілі під покрив ярого ячменю з нормою висіву 3,0 млн схожих насінин. Оптимальною нормою висіву лядвенцю є 10-12 млн схожих насінин на 1 га (8-10 кг), що в середньому за 2007-2010 рр. забезпечило урожай насіння в перший і другий рік використання відповідно 391; 342 кг/га.

Лядвенець рогатий у наших дослідженнях (2015-2017 рр.) забезпечує високу насіннєву продуктивність (0,4-0,5 т/га). Проте отримати таку врожайність досить складно. Високу врожайність лядвенцю рогатого можна отримати тільки з першого укосу. Дозріває його насіння дуже нерівномірно, а боби, що дозріли в суху і жарку погоду при низькій (менше 50 %) відносній вологості повітря сильно розтріскуються. Ефективним було застосування ад’ювантів (склеювачів) при побурінні 30-60 % бобів лядвенцю рогатого для поліпшення збереження урожайності шляхом зменшення розтріскування бобів під час дозрівання. Найбільш ефективною була обробка посівів при побурінні 40 % бобів препаратами Агролип (2,0 л/га) чи Ксаладан (1,5 л/га) у поєднанні з додатковим застосуванням ад’ювантів у цих же нормах і проведенням десикації посівів препаратом Регістан (3,0 л/га) при побурінні 60 % бобів, яка забезпечила формування насіннєвої продуктивності в 2016 і 2017 роках відповідно 524-506; 381-363 кг/га, що на 115-107; 57-49 % вище порівняно з контролем без застосування ад’ювантів.

Важливим елементом технології вирощування конюшини лучної на насіння є строки скошування першого укосу на корм, який найбільш ефективно проводити в фазі масової бутонізації — початку цвітіння рослин або з 30 травня по 5 червня, що забезпечило ріст насіннєвої продуктивності цієї культури за 2004-2006 рр. на 66…52 кг/га порівняно із ранніми (20.0530.05) і на 70…103 кг/га порівняно із пізніми строками скошування (15.06 чи масове цвітіння). Неефективним було отримання насіння з першого укосу, яке забезпечувало урожай на рівні 161 кг/га або на 41…144 кг/га нижче порівняно із проведенням підкошування її в різні строки і вирощуванням насіння з другого укосу.

Еспарцет піщаний, буркун білий, конюшина повзуча та гібридна, лядвенець рогатий, козлятник східний в першому укосі формують вищий врожай насіння ніж з другого [6].

Значним гальмом для росту насіннєвої продуктивності бобових трав, зокрема люцерни посівної і конюшини лучної є підвищена кислотність ґрунту, яка лімітує позитивну дію інших елементів технології вирощування.

Так, оптимальне значення рН для люцерни 7,0-7,5, що сприяє утворенню до 350 кг/га азоту в ґрунті внаслідок азотфіксації бульбочковими бактеріями. При рН 5,0 ця культура накопичує всього 40 кг/га азоту, а при рН 4,0-4,5 люцерна зовсім не росте. Тому на ґрунтах з рН 5,0-5,4 дуже ефективним було проведення вапнування за два роки до посіву люцерни в 0,5 нормі за гідролітичною кислотністю, що в поєднанні із застосуванням мінеральних добрив у дозі Р180К180 в запас на три роки забезпечило отримання в перший, другий та третій рік використання урожай насіння відповідно 319; 296; 281 кг/га, що в 1,8-2,4 рази вище порівняно з ділянками, де не вносили вапнякові добрива.

Отже, внесення фосфорно-калійних добрив про запас на три роки було більш ефективним порівняно із щорічним їх внесенням у дозі Р60К60 і забезпечувало ріст урожаю на 20-28 %.

За результатами наших досліджень конюшина лучна оптимально розвивається при рН 6,0-6,5, накопичуючи при цьому до 300 кг/га азоту в ґрунті і формує врожай насіння до 0,5-0,6 т/га при дотриманні вимог інших технологічних операцій. При рН 4,0-5,0 ця культура може рости і розвиватись, але при цьому вона накопичує лише 80-100 кг/га азоту і формує врожай насіння 0,15-0,20 т/га.

У середньому за роки досліджень (1997-2000 рр.) найвищі врожаї насіння (601-620 кг/га) конюшини лучної були забезпечені при скошуванні першого укосу 1 червня на ділянках з нормою висіву 6,0 млн схожих насінин на 1 га і застосуванням під попередник вапнякових добрив у 0,5 нормі за гідролітичною кислотністю, а під покривну культуру (ярий ячмінь) мінеральних добрив у дозі ^0Р120К120 в поєднанні із внесенням навесні на початку відростання конюшини лучної суміші борних (2 кг/га), молібденових (0,5 кг/га) і магнієвих добрив (40 кг/га).

Виявлено, що застосування на фоні основного удобрення мінеральними (№0Р60-90К60-90) та вапняковими добривами (0,5 норми за г.к.) антистресанту Агрогумат (0,4 л/га) у фази стеблування та бутонізації сприяло формуванню врожаю насіння в 2016 та 2017 роках конюшини лучної сорту Політанка -580; 475 кг/га, люцерни посівної сорту Синюха — 335; 287 кг/га або на 56-29; 70-47 % більше порівняно з контролем без підживлення. Посівні якості насіння, зокрема схожість та сила росту при цьому становили відповідно 9498; 65-75 % або на 10-18 % вище порівняно з контролем.

Важливим елементом формування насіннєвої продуктивності бобових трав є метеорологічні фактори, що необхідні для забезпечення сприятливих умов формування врожаю насіння люцерни. На основі багаторічних досліджень визначено оптимальні параметри цих чинників, зокрема: денна температура повітря — 20-30 °С, відносна вологість повітря — 35-50 %, сумарна кількість атмосферних опадів за період цвітіння і бобоутворення -не більше 90-100 мм, кількість днів без опадів за річний період не менше 50, годин сонячної інсоляції 700 (за день не > 12 годин).

При цьому дольова участь впливу різних факторів формування плодоелементів урожаю насіння люцерни посівної, зокрема умов року, типу запилення, густоти рослин, умов живлення насіннєвих рослин, взаємодії цих факторів, інших не досліджуваних факторів у середньому за 2008-2010 рр. становила відповідно 17,9; 14,7; 10,9; 16,8; 11,9; 27,8 відсотків.

Дослідження гідротермічних факторів формування врожаю насіння конюшини лучної показало, що в 2008 році при сумі опадів за вегетацію конюшини лучної на рівні норми (351,5 мм), температурі на 1,4 С вище норми, при накопичені ефективного тепла більше +10 С на момент закінчення вегетації (10.09) 11500, що на 1640 вище за норму на неполеглому травостої (45,5-53,8 см) зав’язуваність плодоелементів конюшини лучної становила 36,5-53,2 %, кількість головок на 1 м2 — 765-880 штук, маса насіння з 1000 головок 7,40-9,64 г, що забезпечило формування врожайності 221-459 кг/га. 2009 рік був найбільш сприятливим для формування врожаю насіння (274-578 кг/га), а 2010 рік із-за надмірної кількості днів з опадами в період цвітіння був найменш сприятливим для формування врожаю насіння (179-390 кг/га) конюшини лучної.

Одним із важливих резервів підвищення ефективності насінництва бобових трав є його раціональне розміщення для максимального використання сприятливих природних агроекологічних умов кожної зони вирощування.

Нашими дослідженнями встановлено, що шляхом науково обґрунтованого розміщення насіннєвих посівів багаторічних трав можна підвищити виробництво насіння на 40-50 % без додаткового збільшення площ за значного зниження затрат на їх виробництво.

Райони гарантованого насінництва тих чи інших видів багаторічних трав, як правило, характеризуються оптимальним поєднанням екологічних факторів, які сприяють формуванню високих і сталих за роками урожаїв насіння. До таких факторів відносяться ґрунтово-кліматичні умови, а для бобових трав, зокрема люцерни і конюшини, окрім цього склад і кількість фауни комах -запилювачів. Важливою умовою є також наявність або відсутність у даному районі посівів сільськогосподарських культур, які за рівнем своєї рентабельності можуть конкурувати з товарним насінництвом цього виду. Зокрема, у Франції підраховано, що виробництво товарного насіння люцерни економічно вигідно лише у тому випадку, якщо прибуток від насіннєвих посівів перевищує прибуток від продажу зерна пшениці за врожайності 7,0 т/га. Цього можна досягти тільки при отриманні не менше 0,5 т/га насіння люцерни [6, 9]. Слід враховувати також зміни кліматичних факторів, що проявляються в останні десятиліття.

Враховуючи вище зазначені фактори, вважаємо, що товарне насінництво люцерни необхідно зосередити в Степовій зоні (у першу чергу на зрошуваних землях) на ґрунтах середнього і важкого механічного складу, де рівень рН не менше 6,0.

За результатами аналізу фактичного виробництва насіння люцерни в Україні є чотири групи областей, зокрема основного виробництва насіння

0,5-0,6 т/га — Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька; з відносно стійким виробництвом насіння люцерни 0,3-0,5 т/га — АР Крим, Луганська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Харківська; з нестійким виробництвом насіння на ґрунтах з підвищеною кислотністю (Рн 6 і менше) 0,15-0,3 т/га — Вінницька, Київська, Чернівецька; з несприятливими погодними умовами для насінництва люцерни (10 областей).

Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів люцерни Синюха і Наречена Півночі, більш стійких до кислотності ґрунту, дає змогу одержувати стабільно високі врожаї і в зоні з нестійким виробництвом насіння цієї культури.

Конюшину лучну краще розміщувати в зоні Лісостепу та Полісся на опідзолених чорноземах, сірих лісових, окультурених провапнованих дерново-підзолистих ґрунтах з хорошим водно-повітряним режимом. Найбільш сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування конюшини лучної є у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Полтавській, Черкаській областях та окремих районах інших областей, зокрема Волинської, Рівненської, Київської, Чернігівської, Сумської.

Товарне насінництво конюшини гібридної та повзучої доцільно розташувати в Лісостеповій зоні західного регіону України, а саме: Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, а також Хмельницькій та Вінницькій областях.

Лядвенець рогатий доцільно розміщати в Чернівецькій, Закарпатській, Вінницькій, Хмельницькій та інших областях Лісостепу України. Насіння еспарцету на товарні цілі найбільш доцільно розміщати в Південному Лісостепу, Північному Степу, та Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях.

Висновки. На основі результатів досліджень встановлено, що оптимальні умови для формування максимальних урожаїв насіння люцерни посівної сортів Синюха, Регіна, Росана — 281-340 кг/га, конюшини лучної сортів Анітра, Спарта. Політанка — 600-620 кг/га, конюшини гібридної сортів Рожева 27, Вілія — 300-350 кг/га, конюшини повзучої сорту Даная — 210242 кг/га, лядвенцю рогатого сортів Аякс, Г елон — 340-520 кг/га створюються при дотриманні вимог всіх елементів технологічних операцій при їх вирощуванні на насіння із врахуванням агроекологічних чинників формування врожаю. Найбільш важливим є фактор підвищеної кислотності ґрунтів, який обмежує позитивну дію інших чинників технології вирощування бобових трав, особливо люцерни посівної та конюшини лучної, що вимагає застосування вапнякових добрив в 0,5 нормі за гідролітичною кислотністю.

Значним резервом росту виробництва насіння багаторічних бобових трав є правильне застосування ресурсозберігаючих технологій їх вирощування, що передбачає раціональне розміщення насіннєвих посівів у сівозмінах, дотримання норм та способів посіву насіння як покривної культури так і підсіяних трав, строків скошування першого укосу, раціональної системи удобрення вапняковими, мінеральними мікродобривами та внесення рістрегулюючих речовин. При вирощуванні лядвенцю рогатого проводити обробляння його посівів у фазі побуріння 40 та 60 % бобів ад’ювантами Агролип та Ксаладан у поєднанні з проведенням десикації посівів препаратом Регістан при побуріння 60 % бобів, що сприяло збереженню 35-60 % сформованого врожаю за рахунок зменшення розтріскування бобів.

Бібліографічний список

1. Вожегова Р. А. Ресурсоощадні технології вирощування люцерни на насіння в південному Степу України / Р. А. Вожегова, Г. В. Сахно, С. П. Голобородько та ін. — Херсон.: Атлант, 2012. — 130 с.

2. Зінченко Б. С. Люцерна і конюшина / Б. С. Зінченко, В. С. Клюй та ін. — К.: Урожай, 1989. — 162 с.

3. Зінченко Б. С. Довідник по виробництву насіння багаторічних трав / Зінченко Б. С. і ін. — К.: Урожай, 1990. — 230 с.

4. Бехацкий Ю. С. Приёмы повышения семенной продуктивности клевера лугового в условиях Лесостепи Украины / Ю. С. Бехацкий, С. Ф. Антонив. Сб. Науч. тр. ВИКа. — М., 1991. — Вип. 46. С. 18-25.

5. Dancik J. Pestovanie dateliny lucnej / Dancik J. — Praha. 1981. -141 s.

6. Антонів С. Ф. Агроекологічні та технологічні аспекти ефективності насінництва багаторічних трав в Україні / С. Ф. Антонів /П Ф Кримський агротехнологічний університет НАУ. С.-г. науки. — Випуск 107. — Сімферополь. — 2008. — С. 235-238.

7. Ambruc P. Semenarstvo lucemy na Slovensku / Ambruc P., Sevecka L. Uroda, 1979, r. 27 с 6, s. 267-268.

8. Rincker C. M. Alfalfa seed production in the Pacific Nord west.amer / C. M. Rincker. Seed Frade. Ass. AnualFarm Seed Conference Procedings. 1979. -№ 25, p. 13-19.

9. Люшинский В. В. Выращивание многолетних кормовых бобовых трав на семена / В. В. Люшинский. — М., 1983. — 63 с.

Автор: С. Ф. Антонів, С. І. Колісник, С. І. Фостолович, кандидати сільськогосподарських наук О. А. Запрута, В. В. Коновальчук, А. В. Клочанюк

Bookmark and Share
Опубликовано

Резерви підвищення врожайності пшениці озимої в сучасних агроценозах Лісостепу Правобережного

Стійке зростання виробництва продовольчого зерна пшениці озимої залишається найголовнішим завданням, що стоїть перед аграрно-промисловим комплексом країни. Сучасна глобалізація світової економіки, вихід ринку зерна за межі країн-виробників, розширення його експортно-імпортних зв’язків поряд із ростом валових зборів вимагає підвищення конкурентоспроможності продукції, істотного покращення її якості, яка б максимально повно відповідала сучасним стандартам [1]. Разом з тим, досвід показує, що для успішної реалізації одночасного поєднання кількості та якості зернової продукції на основі створення високопродуктивних агрофітоценозів, в яких головним складником росту врожайності є інтенсифікація технологій, потрібні нові підходи, базовим принципом яких є оптимізація зерновиробництва, наближення його до умов, які б найбільш повно відповідали як економічним, так і екологічним інтересам [2].

Найбільш адаптованим компонентом агрофітоценозів є сорт, створення якого відбувається під впливом конкретної екосистеми, надаючи йому ознак, найбільш властивих цій системі [3]. У структурі елементів врожайності питома частка сорту становить сьогодні понад 50 % і надалі зростатиме. За розрахунками Національного Інституту експертизи рослин, до 2020 року вона складатиме 70 — 80 % [4, 5]. Разом з тим, центральна частина Лісостепу Правобережного представлена кількома агрокліматичними зонами, що обумовлює необхідність використання сортів різних екотипів з високим ступенем адаптивності до умов вирощування пшениці озимої [6-8].

Методи досліджень. Синтез, аналіз, узагальнення.

Результати досліджень. Центральна частина Правобережного Лісостепу України, яка охоплює понад 4 млн га ріллі, за сумою природних та ґрунтово-кліматичних показників здатна забезпечити зональну спеціалізацію високопродуктивного та конкурентоспроможного виробництва продовольчого зерна і вивести країну в ряд потужних експортерів його на світовому ринку.

У той же час, агроценози зернового поля регіону, продовжують зазнавати серйозних змін, як природного, так і техногенного походження, наслідки яких стають дедалі більш відчутними і мало прогнозованими. Порівняно з минулим століттям, середньорічна температура повітря за останні 12 років зросла з +6,9 до +8,2 °С, або на 1,3 °С Сприяючи, в цілому, певному розширенню посівних площ теплолюбивих культур, зокрема, кукурудзи, потепління істотно збільшує втрати вологи за рахунок як транспірації, так і евапорації, зменшуючи при цьому гідротермічний коефіцієнт до фізіологічно відчутних рослиною параметрів.

Розподіл вологи на окремих найбільш відповідальних етапах органогенезу пшениці озимої, став вкрай нерівномірним. На більшості території регіону кожні шість років із десяти жорсткий дефіцит вологи унеможливлює своєчасну появу сходів, та проходження рослинами осінніх фаз розвитку з усіма негативними наслідками. За останні 12 років лише двічі опадів випадало більше від середньобагаторічної норми, тричі — близько до неї і сім років — значно менше від норми. Кожні п’ять роки із десяти трапляється вкрай небезпечна квітнево-травнева, а кожні сім — серпнево-вереснева посуха.

Стираються межі між традиційними зонами достатнього, нестійкого та недостатнього зволоження. Останні дві поступово посуваються в напрямку з південного сходу на північний захід, охоплюючи все більшу територію. Режим вологозабезпеченості в період вегетації пшениці озимої — здебільшого дефіцитний. Волога стає лімітуючим фактором у структурі складників, що забезпечують нормальну життєдіяльність рослин.

В основі змін техногенного походження лежить безпрецедентне за останнє півстоліття скорочення поголів’я худоби в громадському секторі аграрної економіки, а в ряді агроформувань — повна ліквідація тваринницької галузі. Це, глибоко неприродне для України явище, призвело до формування як мінімум двох негативних наслідків з точки зору вирощування пшениці озимої.

Так, майже шестикратне скорочення поголів’я тваринництва упродовж останніх двох десятиліть обумовило відповідне скорочення площ посівів кормових культур, більшість з яких є добрими попередниками пшениці озимої завдяки ранньому звільненню поля, гарантуючи сприятливий його водно-поживний режим. В умовах зростання дефіциту вологи таке скорочення перетворюється із небажаного в небезпечне, особливо, в південно-східній частині регіону.

Другим негативним наслідком скорочення тваринництва є зменшення обсягів виробництва та внесення органічних добрив. Головним джерелом поповнення ґрунту органікою залишаються рослинні рештки, а значення мінеральних добрив у підтриманні необхідного рівня його родючості при цьому різко зростає. Однак наукові дослідження і передовий досвід показують, що ефективне використання необхідних для отримання прогнозованого врожаю доз мінеральних добрив стає проблематичним саме там, де в них є найбільша потреба — на кислих ґрунтах у зоні недостатнього та нестійкого зволоження, а такі ґрунти складають майже третину ґрунтового покриву регіону.

На зміну 10-пільним сівозмінам з багаторічними травами прийшли короткоротаційні із соняшником, кукурудзою, соєю. Винос води і поживних речовин з урожаєм на значній території регіону не покривається їх відновленням. Сумарна і взаємопідсилююча негативна дія природних та техногенних змін в агроценозах сформувала стійку групу ризиків у технологічних конструкціях вирощування пшениці озимої, підсумковим виразом яких є пізня поява сходів з усіма негативними наслідками. За пізньої появи сходів лімітуючим фактором стає тепло з наростаючим рівнем дефіцитності протягом другої половини осінньої вегетації. Різко зменшується при цьому кількість днів із сонячною інсоляцією, необхідною для накопичення цукрів.

Аналіз вирощування пшениці озимої у центральній частині Лісостепу правобережного упродовж останніх п’яти років показує, що, не дивлячись на генетичний потенціал продуктивності сучасних сортів, який перевищує 11 -12 т/га, фактична врожайність цієї культури — у середньому за 2013 -2017 роки склала 5,07 т/га, або менше половини потенційно можливого і знаходиться на рівні контрольних варіантів у дослідах Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, розміщених на слабокислих сірих лісових ґрунтах зони нестійкого зволоження (табл.).

Фактична врожайність пшениці озимої в агроценозах Лісостепу Правобережного, т/га (за даними Держкомстату України)

Роки

 

Врожайність у дослідах ІКСГП

 

 

 

 

 

Середнє

(у середньому за 2013 — 2017 рр.)

2013

2014

2015

2016

2017

за 5 років

у контрольних

у рекомендованих

 

 

 

 

 

 

варіантах

виробництву

3,95

5,17

5,16

5,39

5,70

5,07

4,69 — 5,10

7,11 — 7,47

У межах коректності порівнянь показників можна стверджувати, про недостатнє використання можливостей сучасних технологій господарюючими суб’єктами (або їх спрощення), оскільки рівень врожайності у рекомендованих виробництву варіантах дослідів перевищує контрольні і фактичний по регіону на 2,42 та 2,21 т/га відповідно.

У той же час, досвід показує, що зменшити негативний вплив ризиків, який посилюється протягом останніх років, та скоротити різницю між фактичною і потенційно можливою врожайністю пшениці озимої в існуючих агроценозах із короткоротаційними сівозмінами, насиченими ринково орієнтованими культурами, шляхом традиційних технологій стає дедалі важче. Класичний різноплановий обробіток ґрунту не тільки не сприяє збереженню ґрунтової вологи, яка є найбільш важливим лімітуючим фактором, а навпаки — посилює її непродуктивні втрати.

Наші дослідження, проведені на сірих лісових ґрунтах зони нестійкого зволоження, показали, що оптимізація гідротермічного режиму ґрунту на всіх етапах органогенезу пшениці озимої може бути значною мірою реалізована шляхом застосування No-till — технології, як складника сучасного адаптивного землеробства.

Так, вже на третій рік застосування (період, необхідний для формування достатнього органічного покриття поверхні ґрунту) нульовий обробіток різко зменшував активність евапорації, що сприяло збільшенню запасів продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на час сівби пшениці озимої на 39,3 %, підвищував температуру посівного шару ґрунту у жовтні на 1,8 °С, що скорочувало період між сівбою і сходами на 6 — 7 днів і за пізньої появи сходів є надзвичайно важливим; зменшував загальну щільність льодової кірки та щільність прилягання її до поверхні ґрунту і листостеблової маси рослин на 14,3 %, підвищував температуру на глибині залягання вузла кущіння в періоди її максимального зниження на 2,2 °С, запобігав ранньовесняному розтріскуванню поверхні ґрунту та сприяв збереженню ґрунтової вологи у періоди квітнево-травневих посух на 30 %.

На сьогодні у структурі посівів пшениці озимої понад 60 % складають сорти іноземної селекції. Однак, як показує різниця між фактичною і потенційно можливою врожайністю, і вони (а в більшості випадків — саме вони) не вирішують проблеми зменшення цієї різниці. Більше того, завезені в Україну поза екологічним сортовипробуванням, частина їх стає додатковими факторами ризику зниження врожайності якраз через слабку адаптованість до місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Більшість сортів західноєвропейської селекції, виведені в умовах з річною сумою опадів понад 1000 мм, не мають достатньої посухостійкості, що за зростаючого дефіциту вологи є досить серйозним аргументом у плануванні сортового складу. Демонструючи спалахи врожайності, яка перевищує більшість вітчизняних сортів, у сприятливі роки, вони в той же час різко знижують її у несприятливі, чого не спостерігається при вирощуванні вітчизняних сортів за правильного вибору їх екотипу.

Вибір сорту інтенсивного типу — надзвичайно чутливого до умов вирощування — має базуватись на глибокому і всебічному аналізі конкретних ґрунтово-кліматичних, зональних особливостей та господарсько-економічних можливостей агроформування. При цьому має бути максимально врахована домінанта, що сформувалась упродовж останніх років у кожному конкретному агрофітоценозі: головні фактори ризику і можливості їх обмеження.

На сьогодні ринок сортів пшениці озимої представлений високопродуктивними, добре адаптованими до умов довкілля матеріалами вітчизняної селекції, які не поступаючись іноземним за рівнем врожайності, є більш толерантними до сучасних змін природного та техногенного походження, менш вибагливі до хімічного захисту, екологічно більш орієнтовані і економічно рентабельні.

Висновки. Різниця між потенційно можливою і фактичною врожайністю пшениці озимої є досить великою, що обумовлює необхідність пошуку резервів її зменшення. В умовах наростаючого дефіциту вологозабезпеченості зростає значення адаптивного землеробства, важливими елементами якого є застосування нульового обробітку ґрунту та вибір сорту відповідного екотипу.

Бібліографічний список

1. Саблук П. Т. Зерновий ринок України: проблеми і перспективи // Економіка України. — 1997. — № 5. — С. 4 — 14.

2. Лихочвор В. В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко. — Львів: НВФ «Українські технології», 2006. — 730 с.

3. Базалій В. В. Адаптивний потенціал сортів пшениці м’якої озимої залежно від умов вирощування / В. В. Базалій, О. В. Ларченко, Ю. О. Лавриненко, Г. Г. Базалій // Фактори експериментальної еволюції організмів. — К.: Логос, 2009. — Т. 6. — С. 272-276.

4. Захарук О. Від культивування старих сортів рослин вітчизняні аграрії щороку не добирають понад 7 млн тонн зерна / О. Захарук // Зерно і хліб. — 2006. — № 1. — С. 8-9.

5. Гончарук В. Я. Сортові рослинні ресурси України на 2008 рік /В. Я. Гончарук, М. І. Загинайло // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. — 2008. — 1 (7). — С. 44-49.

6. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / ред. М. В. Зубець (голова) та ін. — К. : Аграрна наука, 2010. — 980 с.

7. Зернові, зернобобові, круп’яні культури і кукурудза в агроекосистемах // Наукові основи ведення зернового господарства / О. І. Різник, В. Ф. Сайко, М. Г. Лобас та ін.; за ред. В. Ф. Сайка. — К.: Урожай, 1994. — С. 41-54.

8. Тенденції змін клімату України на початок XXI століття // Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році / М-во екології та природних ресурсів. — К.: Вид-во Раєвського, 2001. — С. 92 — 94.

Автор: О. В. Корнійчук, кандидат сільськогосподарських наук

Bookmark and Share
Опубликовано

Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу правобережного

Стратегічний напрямок розвитку тваринницької галузі є невід’ємною частиною галузі кормовиробництва, як основного джерела високоякісних кормів, де багаторічні бобові трави займають провідну роль у вирішенні проблеми рослинного білка [10]. Тому збільшення площ посіву багаторічних бобових трав (конюшина, люцерна, еспарцет та ін.) є обов’язковою умовою органічних систем землеробства, які гармонійно поєднують досягнення природничих, біологічних, техногенних, організаційно-економічних, інформаційних сфер діяльності людини. У цьому контексті багаторічні бобові трави забезпечують одержання екологічно чистої продукції, а створені ними агрофітоценози стають важливою складовою агроландшафтів, які забезпечують екологічну чистоту природного середовища, підтримують безпеку і здоров’я людини [4, 8].

Одним із чинників управління процесом продуктивності бобових культур є передпосівна обробка насіння бактеріальними препаратами та проведення позакореневого підживлення посівів [5, 6], що дає можливість підвищити активність бульбочкових бактерій поглинати азот із атмосфери, як єдиного невичерпного джерела збагачення ґрунту азотними сполуками [1, 3]. А за ретельного виконання агротехнічних заходів вирощування створюється потужний травостій та тривале використання агрофітоценозу [7].

Тому одним із пріоритетних напрямків у розробці сучасних технологій вирощування багаторічних бобових трав є підвищення продуктивності за рахунок пізнання процесів росту і розвитку нових сортів інтенсивного типу за умов змін клімату та дії організованих факторів, що суттєво впливатимуть на формування величини і якості листостеблової маси та довговічність їх використання.

Методика досліджень.

Дослідження проводили у відділі польових кормових культур, сіножатей і пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Ґрунти сірі лісові середньо-суглинкові на лесі з наступними агрохімічними показниками: вміст гумусу — 2,06 % (за Тюріним), легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) — 62 мг, рухомого фосфору та обмінного калію (за Чіриковим) відповідно 149 і 80 мг/кг ґрунту, рНсол. — 5,9. Гідролітична кислотність — 1,14 мг.екв. на 100 г ґрунту.

Погодні умови відрізнялися від середньобагаторічних показників та були сприятливими для процесів росту і розвитку та формування листостеблової маси багаторічних бобових трав. Середньомісячна температура повітря за весняний період (березень-травень, 2011-2013 рр.) становила 9,4 °С, або була вище на 2,0 °С порівняно з багаторічними показниками. Влітку вона знаходилась на рівні 19 °С, або була більше норми на 1,9 С (17,7 °С). Восени середньомісячна температура повітря залишалася високою, і коливалася від 11,8 до 16,3 С у вересні та 6,9-10,2 С у жовтні за норми 7,6 С. У листопаді спостерігалася ще тепла погода за температури повітря 1,6-6,6 °С, а у грудні вона коливалась від +2,1 (2011 р.) до -0,6 С у 2013 році.

Річна сума опадів була на рівні 601 мм, або на 9,4 % менше багаторічних даних (638мм). В основному погодні умови були сприятливими для формування потужного травостою і вегетативної маси рослин у період вегетації та проходження процесів підготовки і перезимівлі багаторічних бобових трав.
Попередник — пажитниця Вестервольдська на насіння. Агротехніка вирощування люцерни посівної сорту Синюха та еспарцету піщаного Піщаний 1241 була загальноприйнята для умов Лісостепу Правобережного,
окрім факторів, що досліджувались. Мінеральні добрива у дозі N ^ ^ ^ 0 та вапно вносили під передпосівну культивацію. Інокуляцію насіння бобових трав проводили перед сівбою біологічними препаратами ризобофітом та біополіцидом. Ризобофіт — препарат на основі бульбочкових бактерій. Вміст діючого чинника (титр бактеріальних клітин): в 1 мл препарату — 6-7 млрд. Біополіцид — бактеріальний препарат спорових бактерій для запобігання грибковим захворюванням кореневої системи рослин. Діюча речовина: спорові бактерії РаепіЬасіїїш рвїушуха. Вміст діючого чинника (титр бактеріальних клітин): в 1 мл препарату не менше 2 млрд.
Площа облікової ділянки — 25,2 м2. Повторність у досліді чотириразова.
Розміщення варіантів рендомізоване.
Під час проведення досліджень керувались Методикою польового досліду (В. О. Ушкаренко, 2014) [11].

Результати досліджень.

Відомо, що процеси росту і розвитку найкраще проходять за наявності факторів життя в оптимальній кількості. За біологічними властивостями багаторічні бобові трави на початкових етапах органогенезу повільно ростуть і розвиваються та пригнічують бур’янами або покривною культурою. Враховуючи ці ознаки люцерну посівну та еспарцет піщаний висівали безпокривним способом з внесенням гербіциду у фазі 3-4 пари справжніх листочків, що забезпечило знищення бур’янів на 85-90 %. За таких умов люцерна посівна та еспарцет піщаний досягли фази початку цвітіння через 62-66 діб після повних сходів за середньої тривалості світлової доби 15,7-16,0 годин та середньомісячної температури повітря 17,2-18,3 °С [2, 9].

За період вегетації багаторічні бобові трави сформували потужний травостій та забезпечили урожайність листостеблової маси в межах 12,58­ 12,93 т/га за використання композиції препаратів ризобофіту з біополіцидом, при цьому приріст становив 0,16-0,26 т/га залежно від видового складу агрофітоценозу. З вмістом сухої речовини 3,17-3,18 т/га, де агрофітоценози люцерни посівної на 9,3-10,4 % переважали еспарцет піщаний.

На другий рік життя багаторічних бобових трав вихід листостеблової маси та сухої речовини в основному обумовлювався режимами скошування та погодними умовами. Так як відомо, що за дефіциту вологи в активному шарі ґрунту гальмуються процеси вегетативного відновлення травостою та формуються нові пагони бобових трав, і як наслідок, призводить до істотного зниження продуктивності агрофітоценозу [1].

За нашими спостереженнями незалежно від вологозабезпечення в міжукісні періоди бобових трав, коли сума опадів становила 74,4 % від норми, при ГТК 0,9, люцерна посівна забезпечила чотири укоси, з них три — у фазі бутонізації та один — у фазі початку цвітіння. Використовуючи продуктивну вологу осінньо-зимового та весняного періоду основну частку урожаю листостеблової маси люцерна посівна формувала у першому укосі — 43,7 %, з подальшим зменшенням її у другому укосі до 25,2 %. Наступний урожай формувався упродовж липня та серпня, коли процеси росту і розвитку люцерни посівної та еспарцету піщаного проходили при підвищеному температурному режимі (18,8-19,3 оС) та скороченої тривалості світлової доби від 15 до 13 годин, що суттєво впливало на проходження етапів органогенезу та формування пагонів у агрофітоценозі. За таких гідротермічних умов показники урожаю листостеблової маси зменшилися за третім та четвертим укосами люцерни посівної від загального збору відповідно до 17,8 та 13,3 %. Тоді як еспарцет піщаний на відміну від люцерни посівної був менш продуктивним, де основна частка біомаси припадала на формування першого укосу і складала 52,0 %, а другого і третього укосів відповідно 30,1 та 17,9 %, тобто розподіл урожаю листостеблової маси у еспарцету піщаного був значно більший у першому укосі ніж у люцерни посівної, так як вони за біологічними особливостями та морфо-господарськими ознаками різняться один від одного, але є невід’ємною часткою агроекоситеми.

За час використання травостою багаторічних бобових трав механізм дії досліджуваних біологічних препаратів проявлявся по-різному та залежав від складу агрофітоценозу. Найменший приріст урожаю листостеблової маси 5 отримали за проведення інокуляції насіння люцерни ризобофітом, який становив 1,05-1,43 т/га та підвищувався до 2,48-2,62 т/га за обробки біополіцидом, а при поєднанні обох препаратів зріс до 4,09-4,31 т/га. В еспарцету піщаного відзначена така сама залежність, проте показники значно зменшилися та знаходилися на рівні відповідно 0,85-0,89; 1,52-1,61 та 2,48-2,60 т/га.

Завдяки застосуванню сучасних підходів управління продуційними процесами, що передбачали передпосівну обробку насіння ризобофітом у комплексі з біополіцидом та додаткового проведення позакореневого підживлення мінеральними добривами у дозі NloPloKlo, після відновлення вегетації, за рахунок максимальної реалізації генетичного потенціалу люцерни валовий вихід урожаю підвищився на 4,3-7,3 % та становив листостеблової маси 57,87 і 11,72 т/га сухої речовини, порівняно з внесенням мінеральних добрив у дозі N6^ 60^ 0. У еспарцету піщаного показники продуктивності зросли на 8,1-13,4 % та забезпечили урожайність листостеблової маси 49,06 т/га, вихід сухої речовини 9,90 т/га (табл.)

Урожай листостеблової маси та вихід сухої речовини багаторічних бобових трав за роки використання травостою, т/га

Бобові трави (А)

Дози мінеральних добрив (В)

Обробка насіння (С)

Другий рік

Третій рік

листостеб лова маса

суха

речови

на

листостеб лова маса

суха

речови

на

Люцерна

посівна

NeoPeoKeo

Без обробки

49,61

10,36

46,11

9,50

Ризобофіт

50,66

10,57

49,40

10,20

Біополіцид

52,09

10,87

52,33

10,81

Ризобофіт + біополіцид

53,92

11,24

55,21

11,39

NeoPeoKeo + N10P10K10 позакоренево

Без обробки

53,78

10,94

54,60

10,99

Ризобофіт

55,21

11,22

57,71

11,69

Біополіцид

56,40

11,44

60,20

12,20

Ризобофіт + біополіцид

57,87

11,72

62,32

12,70

HIPocs

А

0,95

0,60

1,14

0,37

В

1,35

0,84

2,04

0,52

АВ

1,91

1,19

2,89

0,74

Еспарцет

піщаний

NeoPeoKeo

Без обробки

40,76

8,64

35,81

7,89

Ризобофіт

41,65

8,83

37,71

8,19

Біополіцид

42,37

8,98

39,30

8,60

Ризобофіт + біополіцид

43,24

9,16

41,65

9,09

NeoPeoKeo +

N і о Р1 о Кі о позакоренево

Без обробки

46,46

9,38

41,06

8,71

Ризобофіт

47,31

9,55

43,95

9,29

Біополіцид

47,98

9,69

45,70

9,70

Ризобофіт + біополіцид

49,06

9,90

47,20

10,09

Н1Р0 05

А

0,68

0,49

0,95

0,35

В

0,96

0,69

1,34

0,50

АВ

1,36

0,97

1,90

0,70

За рахунок дотримання вимог щодо проведення режимів використання травостою багаторічних бобових трав на третій рік життя продуктивність їх прямо пропорційно залежала від системи удобрення та гідротермічних умов. В основному погодні умови характеризувалися достатнім забезпеченням вологою (травень-серпень) з сумою опадів 273 мм та ГТК 1,20, які позитивно впливали на показники продуктивності агрофітоценозів. За весняно-літній період люцерна посівна сформувала чотири укоси та два — еспарцет піщаний. При цьому розподіл першого та другого укосів у люцерни посівної відповідно становив 36,1 і 31,2 % від загальної біомаси, в той час за третього та четвертого укосів частка урожаю листостеблової маси зменшилася до 18,1 і 14,6 %.

Створений потужний травостій бобових трав, на основі інокуляції насіння ризобофітом у поєднанні з біополіцидом та проведення позакореневого підживлення ( ^ 0Р10К 10) на фоні мінеральних добрив (К60Р60К 60), за інтенсивного використання травостою у фазі бутонізації, забезпечив максимальний врожай листостеблової маси люцерни посівної 62,32 т/га, вихід сухої речовини — 12,70 т/га, що відповідно більше на 12,88 та 11,50 % порівняно з варіантом без проведення позакореневого підживлення.

Аналогічний вплив чинників, що досліджувались, спостерігали і в еспарцету піщаного, проте показники урожайності листостеблової маси та виходу сухої речовини були нижчими відповідно на 24,3 та 20,6 % порівняно з люцерною посівною і становили 47,20 і 10,09 т/га за двохукісного використання травостою. Застосування комплексу елементів поживних речовин на посівах еспарцету піщаного забезпечили приріст листостеблової маси 13,32 та 11,0 % виходу сухої речовини.

Отже встановлено, що за два роки інтенсивного використання травостою люцерна посівна за урожайністю листостеблової маси на 25,5 % переважала еспарцет піщаний в умовах регіону. Позакореневі підживлення посівів сприяли підвищенню інтенсивності ростових процесів, де ефективність застосування мінеральних добрив зростала на 13,0 %, а в комплексі з інокуляцією насіння урожай листостеблової маси збільшувався від 3,5 до 11,5 % залежно від виду біологічного препарату. Проте визначальним чинником, що впливали на фізіологічну дію препаратів та мінеральних добрив, а також ростові процеси агрофітоценозів багаторічних бобових трав, виступали гідротермічні ресурси, в першу чергу наявність продуктивної вологи в ґрунті та кількість опадів, що надходила упродовж вегетаційного періоду за оптимального температурного режиму. Фенологічні спостереження за проходженням процесів росту та розвитку рослин багаторічних бобових трав упродовж трирічного використання травостою показують, що люцерна посівна сорту Синюха за рахунок високої конкурентоздатності до наявності факторів життя переважала за продуктивністю на 20,5-26,1 % еспарцет піщаний. 

Відтак за тривалого використання травостою у фазі бутонізації — початку цвітіння люцерна посівна у середньому за 3 роки забезпечила урожай листостеблової маси 44,37 т/га, вихід сухої речовини 9,20 т/га, тоді як у еспарцету піщаного показники зменшилися та відповідно становили 36,34 і 7,63 т/га.

Дослідженнями доведено, що при запізненні збирання бобових трав хоча б на день поживність знижується на 1 %, а тому заготівля кормів одного із видів трав обмежується десятиденним терміном, так як втрати поживних речовин можуть щодня сягати 3 % [10].

Істотний приріст сирого протеїну отримали за проведення інокуляції насіння бобових трав ризобофітом у поєднанні з біополіцидом, який зростав до 10,4-13,5 % порівняно з варіантами без обробки та становив 4,71-5,94 т/га (рис.).

Рис. Вихід сирого протеїну люцерни посівної та еспарцету піщаного за три роки життя та два роки інтенсивного використання травостою, т/га За результатами кореляційно-регресійного аналізу даних було побудовано регресійну модель урожаю листостеблової маси багаторічних бобових трав, суми опадів і середньомісячної температури між якими встановлено тісний кореляційний зв’язок, що описується наступним рівнянням множинної регресії:

У = — 368,90 + 1,4376хі — 0,2856×2; 

де У — урожай листостеблової маси, т/га; х1 — сума опадів, мм; х2 — середньомісячна температура повітря, 

Аналіз результатів досліджень показує, що зі збільшенням суми опадів на 1 мм урожай листостеблової маси бобових трав підвищується на 1,44 т/га, 8 а із зростанням середньомісячної температури повітря на 1 оС вона зменшується на 0,28 т/га.

Висновки.

Таким чином, в умовах змін клімату поява сортів інтенсивного типу та застосування науково обґрунтованих систем удобрення та режимів використання забезпечують довговічне використання травостоїв та виробництво якісних і безпечних рослинних кормів із люцерни посівної та еспарцету піщаного.

Бібліографічний список

1. Голобородько С. П. Еспарцет : Науковий огляд / С. П. Голобородько, Г. В. Сахно. — Херсон-Айлант, 2013. -215 с.

2. Демидась Г. І. Показники органогенезу і продуктивність люцерни посівної залежно від строку сівби та покривної культури / Г. І. Демидась, Р. І. Івановська, В. П. Коваленко, Л. В. Малинка // Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Ред. кол.: B. Ф. Петриченко (відп. ред.). — Вінниця, 2010. — Вип. 66. — С. 183-188.

3. Квітко Г. П. Азотфіксуюча спроможність та збагачення ґрунту азотом залежно від років життя люцерни посівної в умовах Лісостепу / Г. П. Квітко, Н. Я. Гетман // Корми і кормовиробництво. — 2003. — Вип. 51. — C. 54-57.

4. Квітко Г. П. Польове кормовиробництво — основа біологічного землеробства / Г. П. Квітко // Зб. наук. пр. ВДАУ. — Вінниця. — 2004. — Вип. 10. — С. 11-13.

5. Колісник С. І. Шляхи оптимізації системи удобрення сої в умовах Правобережного Лісостепу України / С. І. Колісник, О. М. Венедіктов, С. Я. Кобак // Корми і кормовиробництво . — 2012. — Вип. 74. — С. 100-106.

6. Мащак Я. І. Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від удобрення та їх складу в умовах західного Лісостепу України / Я. І. Мащак, І. Л. Тригуба // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — Львів — Оброшино. — 2009. — Вип. 51. — Ч. І. — С. 119-126.

7. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні / За ред. В. Ф. Петриченка, М. К. Царенка // Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. — Вінниця, 2008. — 146 с.

8. Петриченко В. Ф. Польове травосіяння в системі конвеєрного виробництва кормів в Україні / В. Ф. Петриченко, Г. П. Квітко // Вісник аграрної науки. — № 3. — 2004. — С. 30-32.

9. Петриченко В. Ф. Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ / В. Ф. Петриченко, Г. П. Квітко. — К.: Аграрна наука, 2010. — 96 с.

10. Петриченко В. Ф. Теоретичні основи інтенсифікації кормо­ виробництва в Україні / В. Ф. Петриченко // Вісник аграрної науки. — 2007. — № 10. — С. 19-22.

11. Ушкаренко В. О. Методика польового досліду (зрошуване землеробство): Навчальний посібник / В. О. Ушкаренко, Р. А. Вожегова, 9 С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін. — Видавець: Грінь Д. С., 2014. — Херсон. — 445 с.

Автор: В.  Ф. Петриченко, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН

Н.  Я. Гетман, доктор сільськогосподарських наук 

Bookmark and Share
Опубликовано

Сучасне соєвиробництво України: виклики в умовах змін клімату

Представлена презентація академіка НААН Петриченка Василя Флоровича: «Сучасне соєвиробництво  України: виклики в умовах змін клімату»

Файл: soya

Bookmark and Share
Опубликовано

Свойства фосфитов

Интерес к фосфитам растет с каждым годом, и отечественные производители удобрений также откликаются на мировую тенденцию, вводя в свои композиции соединения фосфитов. В отличие от фосфатов, фосфиты характеризуются иными физическими и химическими свойствами, а их влияние на растения значительно отличается от традиционных фосфатов. Но являются ли они удобрением?

Фосфиты – соли фосфористой кислоты Н3РО3. Степень окисления фосфора в соединениях +3 (в отличие от ортофосфорной кислоты Н3РО4, в которой фосфор находится в степени окисления +5). Соли фосфористой кислоты хорошо растворимы в воде, что положительно отличает их от фосфатов. Более высокая растворимость фосфитов по сравнению с фосфатами делает их поглощение как корнями, так и листовой поверхностью более эффективной. Поэтому высокие концентрации фосфитов могут оказывать на растения токсический эффект, и во избежание проблем нормы внесения фосфитов должны быть значительно снижены по сравнению с фосфатами. читати далі “Свойства фосфитов” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Мікроелементи. Як взаємодіють елементи в рослині та що потрібно врахувати агроному?

Вніс добрива — отримав урожай. Саме таку схему затвердили собі більшість агрономів, але чому ж тоді не завжди вона спрацьовує так, як потрібно і так, як хочеться? На це запитання нам докладно відповіли у Інституті живлення рослин, фахівці якого радять враховувати не лише потреби культури у елементах живлення, але й взаємодію цих елементів у рослинах та ґрунті.

читати далі “Мікроелементи. Як взаємодіють елементи в рослині та що потрібно врахувати агроному?” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Український завод-виробник комплексних водорозчинних добрив NPK з мікроелементами в хелатній формі

Грамотне поєднання кореневого і позакореневого харчування відповідно до потреб рослини і забезпеченістю грунту — на сьогодні це вже незаперечний факт досягнення максимальних врожаїв. Однак ринок добрив вже перенасичений настільки, що кожен гравець намагається запропонувати якийсь особливий продукт, в якому містилося б ще щось понад звичних макро- і мікроелементів (амінокислоти, вітаміни і т.д.). читати далі “Український завод-виробник комплексних водорозчинних добрив NPK з мікроелементами в хелатній формі” »

Bookmark and Share